Om Elitlaget AB

Elitlaget Elektriker Åkersberga

Säkra elinstallationer av välutbildade elektriker

Elitlaget erbjuder säkra elinstallationer för företagskunder, kommun, industrier och privatpersoner. Våra medarbetare har god utbildning och bred erfarenhet inom alla typer av el, tele och nätverksinstallationer.

Total Kvalitet

Med vårt åtagande för Total Kvalitet genomför vi ständiga förbättringar för att möta våra kunders förväntningar. Allt arbete vi utför skall vara ett bevis på vår duglighet och en rekommendation för fortsatt förtroende. Alla medarbetare har ansvar för kvalitén.

Policy för hälsa, säkerhet och miljö

Elitlaget AB känner stort ansvar för människors hälsa och miljön.

Vi skall därför:

  • Vidta de åtgärder som krävs för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö, skydda miljön, hushålla med energi och naturresurser samt förebygga förorening. Detta skall ske genom att tillämpa ändamålsenliga ledningsrutiner och lämplig teknik. Vår miljöprestanda skall leva upp till alla tillämpliga lagkrav för att ta vårt samhällsansvar på alla platser där vi är verksamma.
  • Regelbundet utvärdera våra rutiner och metoder så att vi tar hänsyn till de ändrade förutsättningar och fortlöpande förbättrar vår prestanda.
  • Öppet redovisa denna policy för anställda, leverantörer, kunder och allmänheten.
  • Verka för att anställda, företagsledning och våra samarbetspartners ansvarsfullt samverkar i syfte att värna om miljön samt människors hälsa och säkerhet.